www.sydthyskandalen.dk

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Velkommen til Ole Engelbrecht Jensens hjemmeside 


Klage til borgmester Arne Hyldahl over it-koordinator Arne Mikkelsens kriminelle aktiviteter har haft 4 års jubilæum.

Den 23. januar 2002 fremsendte jeg et 17 sider anbefalet brev vedlagt 25 bilag til borgmester Arne Hyldahl med klage over it-koordinator Arne Mikkelsen.

I mere end fire år har min henvendelse fået lov til at samle støv på borgmesterkontoret uden, at den er blevet realitetsbehandlet. Trods talrige opfordringer til borgmester Arne Hyldahl og de to nye direktører om, at undersøge it-koordinator Arne Mikkelsens ulovlige kameraovervågning, ulovlige gennemgang af E-mails og mulige mandatsvig på kr. 122. 977 overfor Sydthy Kommune, er der intet sket i sagen.

Borgmester Arne Hyldahl og et flertal i økonomiudvalget har forsøgt at tie sagen ihjel, men det er indtil videre ikke lykkedes.

Datatilsynet har den 1. juli 2002 og Politimester Kåre Skjæveland i sin afgørelse af den 30. juli 2002 slået fast, at kameraovervågningen var ulovlig og strafbar , hvortil Statsadvokaten den 14. april 2003 har tiltrådt politimesterens afgørelse.

Politimester Kåre Skjæveland nåede i sin afgørelse af den 25. september 2002 frem til, at der ikke er tvivl om, at to rengøringsassistenter også har været ulovligt kameraovervåget af it-koordinator Arne Mikkelsen

Læs it-koordinator Arne Mikkelsens falske forklaring til Thisted Politis afhøringsrapport af den 6. marts 2002.

Det har ikke haft konsekvenser for "Lurer-Arne", at han igennem mere end et år ulovligt har kameraovervåget alle personer, som har haft deres daglige gang på IT-kontoret, og på groveste vis har krænket disse personer.

Læs flere detaljer under afsnittet sydthyskandalen.


Interne problemer i Sydthy Kommune

Borgmester Arne Hyldahl har jo rigeligt med problemer med sit og andre byrådsmedlemmers misbrug af offentlige midler (alkohol). Borgmesteren er ikke i stand til at redegøre for, hvad der er sket med 120 flasker rødvin indkøbt til gaver og repræsentation.

I forbindelse med Kommunernes Revisions gennemgang af bilag for møder, rejser og repræsentation for 2003 har det vist sig, at direktør Lars Sloth har anvist tre regninger til udbetaling for kørsel til sig selv, hvilket er i strid med reglerne (afsnit 4.3.1).


Aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe.

Det er svært, at tage de to direktørers udsagn om ny åbenhed i forvaltningen i Sydthy for alvorligt, når det ikke er muligt, at få dokumenteret direktør Hanne Marie Flerons kvalifikationer til at bestride jobbet som direktør for den største virksomhed i Sydthy.

Der fremgik følgende af Thisted Dagblad den 19. maj 2004:

Hanne Fleron, 41år, Lodbjerg. Opvokset i Langå. Efter uddannelse hos ISS og international lederuddannelse i Schurgruppen i det privat erhvervsliv indtil udgangen af 1995. Fra den 1. januar 1996 ældre- og handicapchef i Næstved Kommune. Fra den 1. august 2002 socialchef i Sydthy Kommune. Gift med efterlønsmodtager, tidligere it-chef Tommy Fleron. Ingen børn, men tre heste, to hunde og syv katte.

Direktør Hanne Marie Flerons modvilje til at fremlægge dokumentationen nærer mistanken om, at tingene ikke er som påstået, idet hendes tidligere arbejdsgiver Næstved Kommune heller ikke er i besiddelse af de famøse papirer.

Jeg må derfor opfordre direktør Hanne Marie Flerons til af egen drift, at medvirke til at få lukket mistanken om, at hun eller Sydthy Kommune har grund til at skjule hendes virkelige baggrund eller mangel på samme. 

Sydthy Kommune har heller ved den seneste besvarelse af den 25. januar 2005 ønsket fremlægge dokumentation for direktør Hanne Marie Flerons erhvervsuddannelse og eksamener, men skamroser i stedet hendes evner som leder.   Sydthy Kommune vedlægger atter engang Kommunernes Landsorganisations brev af den 2. juli 1998.

Jeg har den 23. januar 2005 fremsendt en klage over den manglende aktindsigt til Statsamtet Nordjylland for, at få dem til at være behjælpelig med, at fremskaffe den fornødne dokumentation.

Statsamtet Nordjylland skriver i deres svar af den 26. januar 2005 om aktindsigt i 11 personalemapper, at man ikke finder anledning til at foretage yderligere undersøgelser i sagen, da det ikke er sandsynliggjort, at Sydthy Kommune har overtrådt offentlighedslovens regler vedrørende aktindsigt i personalemapper.

Jeg har fremsendt E-mail af den 22. januar 2005 til direktør Hanne Marie Fleron med fornyet anmodning om aktindsigt i dokumentation for hendes erhvervserfaring, eksamensbeviser og kurser.

Trods adskillige anmodninger om aktindsigt i direktør Hanne Marie Flerons personalemappe i både Næstved- og Sydthy Kommune er det endnu ikke lykkedes at få dokumenteret, at direktør Hanne Marie Fleron er uddannet ved ISS samt er i besiddelse af et eksamensbevis fra en international lederuddannelse fra Schurgruppen, som omtalt i Thisted Dagblads notat den 19. maj 2004.


Klage til Folketingets Ombudsmand over Sydthy Kommunes for brud på god forvaltningsskik.

Jeg har den 23. januar 2005 indgivet en klage til Folketingets Ombudsmand for Sydthy Kommunes gentagne brud på god forvaltningsskik Bilag fremsendt med klagen 

Sagsbehandler Asger Janfelt forventer inden den 10. februar 2005, at have en afgørelse klar.


Så er den gal igen med Sydthy Kommunes brud på tavshedspligten.

I forbindelse med aktindsigt i personalemapper fra nuværende- og tidligere ansatte har jeg fra Sydthy Kommune modtaget materiale fra bl.a. tidligere kommunaldirektør Poul Erik Bach- og skoledirektør Thomas Quists personalemapper, som er underlagt tavshedspligt. Det drejer sig om papirer, hvor man har glemt af fjerne eller overstrege deres cpr. numre. Jeg har klaget til økonomiudvalget den 29. november 2004 og anmodet om, at min klage blev behandlet på den åbne del af kommunalbestyrelsesmødet den 14. december 2004  Html-format

Sydthy Kommune har ikke reageret på min anmodning om at få min klage behandlet i kommunalbestyrelsen. Jeg har den 17. december 2004 klaget til Statsamtet Nordjylland over den manglende sagsbehandling   Html-format


Sydthy Kommune og borgmester Arne Hyldahl samt hans søn Peter Hyldahl er flittige besøgende på min hjemmeside. Se besøgsstatistikken

Top-10 besøgsstatistik for perioden 7. juni 2004 - 31. august 2004


Sydthy Kommunes alkoholindkøb i 2004

Se de seneste tal for Sydthy Kommunes alkoholindkøb i 2004


Alkohol-politik i Sydthy Kommune

Sydthy-Listen fremsendte den 30. april 2004 forslag til en alkoholpolitik for politikere og udvalgsmedlemmer i Sydthy Kommune

Borgmester Arne Hyldahl har på kommunalbestyrelsesmødet den 11. maj 2004 fremlagt en redegørelse udarbejdet af den tidligere skoledirektør Lars Sloth, men nu nyudnævnt sideordnet direktør vedrørende det "ikke eksisterende alkoholmisbrug" blandt visse folkevalgte politikere. Idet flere personer under behandlingen af punkt 2. "Alkoholpolitik" gav udtryk for, at de ikke ønskede at blive stemplet som alkoholikere, har jeg på foranledning af disse indsigelser valgt at offentliggøre navnene på en "Positiv-liste" på de personer, som umiddelbart efter normal mødeaktivitet forlader rådhuset.

Formålet med offentliggørelsen af "Positiv-listen" er ment som et adfærdsregulerende tiltag.

"Positiv-listen" er der allerede et flertal på 10 personer, som hvis forslaget til en alkohol-politik på ny bliver genfremsat, i anden omgang kan vedtage en alkohol-politik for Sydthy Kommunes folkevalgte.

Servicemeddelelse af den 7. juni 2004 til modstanderne af en alkoholpolitik i Sydthy Kommune


Regnskabstal 2003

Sydthy Kommune har igen i regnskabsåret 2003 haft en budgetoverskridelse på konto for møder, rejser og repræsentation. Denne gang er beløbet på astronomiske kr. 115.745 svarende til en overskridelse på 58,82%.  På kantinedrift er der en overskridelse på kr. 51.951 svarende til 11,4%.

Regnskabstal 2002

Det fremgår af regnskabet for 2002 at konto for møder, rejser og repræsentation er overskredet med kr. 28.027, svarende til en overskridelse på 12,85%.  På konto for kantinedrift er budgetoverskridelsen på kr. 20.021 svarende til 4,6%. 

Regnskabstal 2001

Ved sammenligning af tallene for 2001 for møder, rejser og repræsentation (det sidste år under borgmester Niels Peter Kaastrup-Hansen) er der her brugt kr. 76.717 mindre end budgetteret.  På konto for kantinedrift er der i 2001 brugt kr. 63.534 mindre end budgetteret. 


Fusk med kontering af udgifter til alkohol

Jeg har ved min aktindsigt i Sydthy Kommunes alkoholindkøb for de seneste fire år stødt på flere regninger, som har undret mig en del. 

Jeg har derfor valgt at offentliggøre alle regninger for perioden 2001- 2004 på min hjemmeside tillige med regnskabstal for 2001, 2002 og 2003 under menuen "Alkohol i tal" 

Sydthy Kommune har den 18. marts 2003 købt 120 flasker Santa Corina Merlot rødvin ved Excellent Wine i Herning 

60 flasker rødvin samt 10 gavekartoner er bogført på konto 64100270-01 møde, rejser og repræsentation. De øvrige 60 flasker rødvin og 10 gavekartoner er bogført på konto 65101065-02 kantinedrift.

Den 12. januar 2004 er der købt 12 flasker rødvin. På regningen er noteret "byrådsmøde".  Byrådsmødet er afholdt den 13. januar 2004. Den 9. marts 2004, samme dag som der er afholdt byrådsmøde, er der indkøbt 12 flasker rødvin. De 12 flasker er bogført på konto 65101065-02 kantine.

Måden indkøbene er bogført på bekræfter min mistanke om, at borgmester Arne Hyldahl har forsøgt, at kamuflere et stigende indkøb af alkohol til forbrug ved til dels at omlægge det fra øl til rødvin og til dels, at sprede det på de to konti for møde, rejser og repræsentation samt kantine.  Til sammenligning blev der til repræsentation i  2001 indkøbt 36 flasker rødvin og i 2002 indkøbt 8 flasker rødvin i henhold til den til mig fremsendte aktindsigt. Der er efter min mening tale om bevidst vildledning af Kommunernes Revision. 

Jeg har i brev til borgmesteren af den 31. marts 2004 udbedt mig en opgørelse for, på hvilket tidspunkt og i hvilken anledning, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere. Jeg har samtidig ønsket en status på det øjeblikkelige antal flasker, som er på lager af den pågældende rødvin, og har ønsket ved selvsyn at konstatere, at de er til stede på rådhuset.

Borgmesteren har i brev dateret den 6. januar 2004, men fremsendt fra rådhuset den 6. april 2004 skrevet:

"Vinen, der er påført kommunens logo, er indkøbt med det formål at påføre vingaver et personligt præg samt at minimere omkostningerne i forbindelse med gaver/repræsentation. Brugen af vingaver i forbindelse med repræsentative tiltag sker som led i kommunens administrative virksomhed. Der sker ikke en løbende registrering af disse tiltag samt lagerbeholdning".

Borgmesterens manglende lyst til dokumentere, på hvilket tidspunkt og i hvilken anledning, at Sydthy Kommune har ladet sig repræsentere samt den aktuelle lagerbeholdning bestyrker i høj grad min mistanke om, at alle eller en stor del af de 60 flasker, som er konteret under møde, rejser og repræsentation i virkeligheden er drukket af byrådsmedlemmerne.

Borgmesteren skriver, at rødvinen påført kommunens logo er beregnet til gaver/repræsentation. Hvorfor er 60 af flaskerne så bogført på kantinedrift?

Det må betyde, at hovedparten af de 120 flasker højst sandsynligt er endt deres dage i kantinen,  drukket af tørstige byrådsmedlemmer. Dertil kommer de 24 flasker rødvin indkøbt i første kvartal af 2004. Foruden forbruget af øl, som gennemsnitligt for de seneste tre år har været på 1.840 flasker om året.

Jeg har på borgermødet den 17. november 2003 på Missionshotellet i Hurup forespurgt borgmester Arne Hyldahl hvorvidt, at han ville bekræfte, at han selv og 6-7 andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har et behandlingskrævende alkoholmisbrug, og om de i så fald agtede at gå i behandling for dette, men det ønskede borgmester Arne Hyldahl ikke at svare på.

Ole Jensens læserbrev fra Thylands Avis den 7. april 2004 med overskriften "Fusk med vinindkøb?"

Ole Jensens  læserbrev til Thisted Dagblad med overskriften "Fusk med konteringen af alkoholindkøb i Sydthy Kommune?"


TV-Midtvest

TV-Midtvest bragte onsdag den 21. juni 2004 et indslag vedrørende min politianmeldelse af borgmester Arne Hyldahl for dokumentfalsk, tyveri og underslæb. Se en afskrift af, hvad der blev sagt i indslaget

TV-Midtvest bragte søndag den 20. juni 2004 et indslag med titlen "Kostbare klager" vedrørende den ulovlige kamera-overvågning, ulovlige E-mail gennemgang samt mandatsvig udført af it-koordinator Arne Mikkelsen fra Sydthy Kommune. Se en afskrift af, hvad er blev sagt i indslaget

TV-Midtvest bragte fredag den 11. juni 2004 kl. 19:30 et indslag med overskriften "Hængt ud for at drikke". Se en afskrift af, hvad der blevet sagt i indslaget


Klage til Folketingets Ombudsmand.

Jeg har den 13. april 2004 fremsendt 7 klager til Folketingets Ombudsmand, side 1-3, som i alt fylder 29 sider hertil kommer 11 sider med bilagshenvisninger. Der er fra siderne 20, 21, 22, 23, 28 og 29 samt i bilagsfortegnelsen på side 39 fjernet personfølsomme oplysninger før, at dokumenterne er lagt op på hjemmesiden .  

side 4-6   side 7-9   side 10-12   side 13-15   side 16-18   side 19-21   side 22-24   side 25-27   side 28 og 29

Bilagsfortegnelsen:

side 30-32   side 33-35   side 36-38   side 39 og 40

Journalister, forskere eller andre som kan dokumentere et behov for at kende indholdet af det ikke offentliggjorte materiale er velkommen til at kontakte mig.   

Jeg vil herefter fremsende en E-mail med vedhæftede filer i Word- og Pdf-format med min komplette klage til Folketingets Ombudsmand og afskrifter af alle afhørings- og kamera-rapporterne. 

Jeg kan kontaktes på telefon 9795 1734 for nærmere information.  


Klik på Sydthy skandalen for at læse om it-koordinator Arne Mikkelsens ulovlige web-kameraovervågning af medarbejderne, ulovlige gennemgang af mine e-mails, formodet svindel i forbindelse med renovering af kommunens edb-installation, medvirken til forsøg på videresalg af kommunes edb-udstyr til andre institutioner i kommunen, falsk forklaring overfor Thisted Politi samt tidligere kommunaldirektør Poul Erik Bachs falske forklaringer overfor Datatilsynet.


Læs indholdsfortegnelsen over den samlede dokumentation 


Mit navn er Ole Engelbrecht Jensen. Jeg bor Østre Allé 22, 7760 Hurup. Jeg er 47 år, og har siden 1984 beskæftiget mig med EDB og computere. Jeg har en uddannelse som bank- og informatikassistent (edb-uddannelse). 

Jeg og min familie flyttede fra Odense til Sydthy i februar 1997 i forbindelse med, at jeg startede mit job som edb-driftsansvarlig for Sydthy kommunens eksterne institutioner.  

Jeg har afsluttet min ansættelse ved Sydthy Kommune  med udgangen af oktober 2001. I den forbindelse har jeg påvist en række ulovligheder begået af it-koordinator Arne Mikkelsen og kommunaldirektør Poul Erik Bach. Forhold, som jeg har indgivet 6 politianmeldelser for til Thisted Politi. Dertil kommer en politianmeldelse af den 6. juni 2003 vedrørende rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring i forbindelse med hans afhøring ved Hurup Politi den 14. august 2002.

En samlet kommunalbestyrelse (Viggo Iversen var fraværende) har den 27. april 2004 besluttet at indstille Poul Erik Bach til afskedigelse.


Anbefalet skærmopløsning:1024 x 768 i 24 bit farver.  Hjemmesiden er optimeret til brug med Microsoft Internet Explorer 5.01 eller nyere. Download den nyeste udgave herfra, hvis du ikke kan læse teksten på siderne med din Netscape browser.


[ Startside ] Sydthyskandalen ] Besøgsstatistik ] Seneste nyt ] Indholdsfortegnelse ] Afsnit ] Aviser og blade ] TV-Midtvest ] Journalisthøjskolen ] Borgmesteren ] Direktør Lars Sloth ] Direktør Hanne Fleron ] Personalemapper ] Aktindsigt - alkohol ] Alkohol i tal ] Positiv-listen ] Aktindsigt i øvrigt ] Økonomiudvalget ] Kommunalbestyrelsen ] Revisionen ] Tilsynsrådet ] Statsamtet ] Indenrigsministeriet ] Datatilsynet ] Politimesteren ] Afhøringsrapporter ] Statsadvokaten ] Rigsadvokaten ] Ombudsmanden ] Retsudvalget ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 27. marts 2006