Sydthyskandalen

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Sydthy-skandalen.

I henhold til min stillingsbeskrivelse af den 23. juni 1997 underskrevet af kommunaldirektør Poul Erik Bach fremgår det under mine prioriterede "Arbejdsopgaver,  punkt 6", at jeg skal "medvirke til at registerforskrifter overholdes". Jeg tolkede min arbejdsbeskrivelse som, at jeg havde pligt til at meddele mine overordnede, i dette tilfælde min kommunaldirektør, hvis eller når der skete en overtrædelse af Registerloven. 

Sydthy-skandalen tog for alvor sin begyndelse den 21. august 2001, hvor jeg forelagde mit notat vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens ulovlige web-kameraovervågning af IT-kontoret for kommunaldirektør Poul Erik Bach. Resultatet af mit notat var, at jeg blev frataget alle mine eksterne arbejdsfunktioner, -nægtet angang til kantinen og omgang med mine kolleger.  Jeg blev i realiteten blev  bortvist fra Sydthy kommune p.g.a., at jeg blot gjorde min pligt.

Forud var gået min observation af it-koordinator Arne Mikkelsens særprægede måde at organisere sit arbejde på, herunder køb på Sydthy Kommunes konto ved en edb-leverandør, forsøgt på salg af Sydthy Kommunes edb-udstyr samt indhentning af tilbud fra leverandører, herunder sin tidligere arbejdsgiver ABB i Fredericia, som blev tildelt en ordre på renovering at Sydthy Kommunes edb-installation på trods af, at det fremgår, at ABB var kr. 122.977 dyrere end Semco i Thisted

Jeg forspurgte forskellige steder i administrationen, hvorvidt fremgangsmåden var lovlig. Det blev afvist. Det må imidlertid være kommet it-koordinator Arne Mikkelsens for øre, for i det skjulte blev web-overvågningskameraet for anden eller tredje gang ulovligt opstillet på IT-kontoret. Da jeg opdagede kameraet frakoblede jeg det i overværelse af en medarbejder fra Skole- og kulturforvaltningen.

Jeg blev senere på dagen den 21. august 2001 herefter frataget alle mine funktioner som edb-driftsansvarlig. Kommunaldirektør Poul Erik Bach havde udfærdiget et notat dateret den 21. august 2001, som jeg fik overrakt af it-koordinator Arne Mikkelsen. Jeg blev efterfølgende udsat for en så krænkende behandling af it-koordinator Arne Mikkelsen, at jeg dagen efter sygemeldte mig med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø. Se mit notat med indskrænkningerne i min bevægelsesfrihed. Jeg konsulterede min læge for at forespørge til muligheden for, at sygemelde mig til udgangen af november 2001 med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø. Dette blev noteret i min lægejournal.

Jeg kontaktede HK Thisted og bad dem arrangere et møde med kommunaldirektør Poul Erik Bach med det formål at blive fritstillet. På mødet den 29. august 2001 deltog foruden jeg selv afdelingsleder fra HK, Ole Eriksen, tillidskvinde Lillian Glibstrup og kommunaldirektør Poul Erik Bach. Der blev udfærdiget et protokollat, bl.a. med det indhold, at jeg blev fritstillet med øjeblikkelig virkning, at jeg fik udbetalt løn og pension til udgangen af oktober 2001, og at parterne ikke udtalte sig om det skete.

I november 2001 tog jeg kontakt til Indenrigsministeriets 4. kommunale kontor som bekræftede, at jeg ikke var bundet af min tavshedspligt omkring de ulovligheder, som var foregået i Sydthy Kommune. Jeg kunne frit fortælle om det til offentligheden. Man opfordrede mig ligefrem til at gøre det.

Jeg indgav den 10. december 2001 en klage til Datatilsynet vedlagt tre bilag. Datatilsynet fremsendte den 4. januar 2002 et brev til Sydthy Kommune vedlagt min klage samt bilag. 

Den 23. januar 2002 indgav jeg en klage til borgmesteren i Sydthy over it-koordinator Arne Mikkelsen og opfordrede samtidig Arne Hyldahl til selv at foretage en politianmeldelse for de ulovlige forhold. Den 12. februar 2002 indgav jeg to politianmeldelser mod it-koordinator Arne Mikkelsen og kommunaldirektør Poul Erik Bach.

Sydthy Kommune fremsendte den 14. januar 2002 svar til Datatilsynet. Heri skriver man, at der ikke finder overvågning sted på IT-kontoret. Datatilsynet fremsendte kopi af Sydthy Kommunes brev til mig til kommentar. Samme procedure gik for sig den 11. februar 2002. Nu indrømmde kommunaldirektør Poul Erik Bach, at der havde været opstillet et web-overvågningskamera på IT-kontoret, men kun for en periode af 1-2 dage omkring starten af januar 2001. I Sydthy Kommunes sidste brev af den 18. marts 2002 valgte man ikke at ville kommentere mit materiale. 

I det borgmester Arne Hyldahl helt bevidst har modarbejdet ethvert forsøg på at komme til bunds i Sydthy-skandalen gennem mine henvendelser, har jeg i stedet forsøgt at belyse sagen med læserbreve i Thisted Dagblad og Thylands Avis. Jeg har den 14. marts 2002 redegjort for baggrunden for mine første politianmeldelser af kommunaldirektør Poul Erik Bach og it-koordinator Arne Mikkelsen. Læs en komplet oversigt over artikler bragt i Thisted Dagblad samt artikler, pressemeddelelser  og øvrige læserbreve som er bragt vedrørende Sydthy-skandalen.

Jeg har indgivet yderligere to politianmeldelser mod hver af de to personer med samme indhold som de første. It-koordinator Arne Mikkelsen er blandt andet den 27. juni 2002 politianmeldt for formodet svindel i forbindelse med renovering af kommunes edb-installation.

1. juli 2002 fremkom Datatilsynets afgørelse, som udtalte kritik af at Sydthy Kommune tilbageholdte oplysninger om det ulovligt opsatte web-kamera. Datatilsynet anbefalede at spørgsmålet om den ulovlige kameraovervågning og ulovlige gennemgang af mine e-mails blev afgjort ved domstolene.

Trods flere opfordringer til politimester Kåre Skjæveland afhørte han ikke de mange vidner, som jeg henviste til i min politianmeldelser. Det samme gjorde sig gældende for bevismaterialet i form af dokumenter fra Sydthy Kommune, som politimester Kåre Skjæveland ikke ønskede at rekvirere trods opfordring hertil. Politimester Kåre Skjæveland fremkom med sine afgørelser den 29. og 30. juli 2002. Politimester Kåre Skjæveland konstaterede at forholdene omkring web-overvågningens efter hans mening var forældede og, at han ikke var i stand til at bevise, at mine e-mails var gennemgået på ulovlig vis.

Den 8. august 2002 trådte to tidligere rengøringsassistenter frem i Thisted Dagblad, og her fortalte Birgit Jensen, at hun i august 2001 havde set sig selv på en optagelse fra overvågningskameraet fra dagen i forvejen. I artiklen mente kommunaldirektør Poul Erik Bach, at perioden i august 2001 måtte være inden for afprøvningsperioden af kameraet. Det modsiges dog af kommunaldirektør Poul Erik Bachs egne forklaringer til Datatilsynet.

Det medførte, at jeg den 12. august 2002 indgav to nye politianmeldelser mod it-koordinator Arne Mikkelsen og  kommunaldirektør Poul Erik Bach.

Jeg bad derfor politimester Kåre Skjæveland om af egen drift at genoptage sagen mod Sydthy Kommune. Ved afgørelse af den 25. september 2002 mente politimester Kåre Skjæveland stadigvæk ikke i stand til at bevise, at kommunaldirektør Poul Erik Bach med forsæt havde afgivet falsk forklaring til Datatilsynet. Dette til trods for, at adskillige dokumenter omtaler den ulovlige kameraovervågning, herunder nogle med kommunaldirektør Poul Erik Bachs underskrift.

Den 27. august 2002 indgav jeg klage til Statsadvokaten over politimester Kåre Skjævelands to afgørelser af den 29. og 30. juli 2002.

Jeg søgte aktindsigt ved Sydthy Kommune for, at få udleveret det materiale, som Thisted Politi ikke selv ville fremskaffe. Materialet viste, at kommunaldirektør Poul Erik Bach, som jeg hele tiden har hævdet, har afgivet falsk forklaring til Datatilsynet. Der har aldrig på noget tidspunkt været drøfte en afprøvning af en web-overvågningskamera i Sikkerheds- eller Samarbejdsudvalgene. Som følge deraf er der heller ikke givet tilladelse til at at opstille et sådant kamera. 

I august og september måned henvendte jeg mig flere gange til Datatilsynet med nye oplysninger og dokumenter og bad om, at sagen mod Sydthy Kommune blev genoptaget. Det skete ved brev af den 27. september 2002 til Sydthy Kommune.

Politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 25. september blev indklaget til Statsadvokaten den 23. oktober 2002. Jeg klagede over, at jeg ikke havde tiltro til at politimester Kåre Skjævelandsen havde foretaget en objektiv undersøgelse. Jeg har derfor bedt om, at en ny undersøgelse måtte blive henlagt til f.eks. Holstebro Politikreds.

Statsadvokaten meddelte i brev af den 29. oktober 2002, at der i løbet af 6 uger ville ske en afgørelse af min klage. Jeg blev bedt om, at  fremsende nyt materiale inden 4 uger, hvis jeg ønskede, at det skal indgå i afgørelsen.

Sydthy Kommunes brev af den 16. oktober 2002 til Datatilsynet Tilsyneladende har borgmester Arne Hyldahl og kommunaldirektør Poul Erik Bach helt bevidst problemer med at forstå hensigten med Datatilsynets henvendelse af den 27. september 2002. Sydthy Kommune har tre gange tidligere fået tilsvarende henvendelser fra Datatilsynet, hvor man er blevet bedt om at kommentere de medsendte bilag. Det har ikke tidligere givet problemer, men det gør det for alvor nu, hvor Sydthy Kommune er blevet bedt om, at kommentere meget belastende materiale, som kan give både borgmester Arne Hyldahl, kommunaldirektør Poul Erik Bach og it-koorordinator Arne Mikkelsen alvorlige troværdigheds- og forklaringsproblemer.

Ved statusmødet den 19. november 2002 på Hurup Missionshotel med temaet "Holdt de hvad de lovede" bekræftede borgmester Arne Hyldahl, at han ville besvare mine 18 spørgsmål fremsendt den 23. januar 2002.

Helt i tråd med borgmester Arne Hyldahls tidligere fremgangsmåde har jeg endnu ikke modtaget de lovede svar. Det samme gør sig gældende for de 12 nye spørgsmål fremsendt den 19. november 2002 samt de 4 spørgsmål vedrørende it-koordinator Arne Mikkelsens favoritisering af sin tidligere arbejdsgiver ABB, hvor der endnu ikke fra borgmester Arne Hyldahl, er afgivet en forklaring på hvorfor, at der tilsyneladende er betalt en overpris på kr. 122.977 i forbindelse med renoveringen af Sydthy Kommunes edb-installation.

Jeg har to gange den 27. november 2002 og den 13. december 2002 bedt Statsadvokaten om, at rykke tidsfristen for indlevering af materiale, som jeg ønskede skulle indgå i min min seneste klage af den 23. oktober 2002 over politimester Kåre Skjæveland. 

Sydthy Kommune ikke har vist nogen vilje til at besvare Datatilsynets brev af den 27. september 2002. Kontorchef Lena Andersen har i stedet valgt at træffe afgørelsen af den 19. december 2002 på grundlag af Ole Engelbrecht Jensens indsendte materiale. Materialet dokumenterer, at Thisted Politis konklusioner i afgørelserne af den 29.- og 30. juli 2002 på afgørende punkter er forkerte. Afgørelsen fra Datatilsynet er sendt til Sydthy Kommune, Thisted Politi, Statsadvokaten i Aalborg samt Ole Engelbrecht Jensen.

Vicestatsadvokat Kirsten Dyrmann har på vegne af Statsadvokaten i Aalborg langt om længe afgjort min klage den 14. april 2003, men først efter at jeg seks gange har rykket for svar. Ved fremsendelse af den sidste rykker den 13. april 2003  meddelte jeg Statsadvokaten, at jeg samtidig havde klaget til Folketingets Ombudsmand over den langsomme sagsbehandling

Thisted Politi har den 15. april 2003 meddelt, at jeg nu kan få den ønskede aktindsigt i sagens akter. Jeg har ved telefax af den 22. april 2003 bedt om, at få afhøringsrapporter tilsendt i kopi, men det er jeg blevet nægtet. Jeg skulle i stedet den  29. april 2003 møde op ved Thisted Politi, for i to timer at kunne gennemse de ønskede afhøringsprotokoller. Jeg var blevet lovet, at jeg måtte medbringe en bærbar computer, med det formål at afskrive det vigtigste materiale.

Efter den 29. april 2003 at have gennemgået kamera- og afhøringsrapporterne ved Thisted Politi kan jeg konstatere, at disse indeholder nye oplysninger, som kan få den aller største betydning for min klagesag ved Folketingets Ombudsmand. Det fremgår af kamerarapporten, at Thisted Politi via Struer Data har forespurgt Creative i Irland, som fremstiller overvågningskameraet til hvorledes, at kameraet fungerer. Creative har meddelt, at lysdioden i kameraet ikke lyser uden, at der er installeret drivere og programmer til kamaraet på den tilsluttede computer.

Det betyder, som jeg hele tiden har hævdet, at politimester Kåre Skjævelands konklusioner i sine afgørelser af den 30. juli 2002 og 25. september 2002 begge er forkerte.

Jeg har bedt Thisted Politi om, at få yderligere aktindsigt i de afhøringsrapporter, som jeg ikke nåede at gennemgå og afskrive, men det er foreløbigt blevet mig nægtet med henvisning til, at der er fare for, at jeg offentliggør indholdet på min hjemmeside samt, at der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til min ønskede gennemgang af sagens akter.

Jeg har derfor den 1. maj 2003 klaget til Statsadvokaten i Aalborg over politimester Kåre Skjævelands afvisning af, at lade mig få yderligere aktindsigt i sagens dokumenter. Jeg har den 18. maj 2003 rykket for svar ved Statsadvokaten i Aalborg for min henvendelse af den 1. maj 2003 med kopi til Folketingets Ombudsmand.

Jeg har den 2. maj 2003 modtaget brev fra Thisted Politi med besked om, at jeg anmodes om at møde til afhøring, i det jeg efter sigende skulle have skrevet et brev til Tonny Hummelshøj Jensen indeholdende trusler på livet m.v. Det blev aftalt, at jeg skulle komme til afhøring torsdag den 16. maj 2003 kl. 10:00.

Jeg har den 12. maj 2003 indgivet en klage til Rigsadvokaten over Statsadvokatens afgørelse af den 14. april 2003.

Jeg ringede tirsdag den 13. maj 2003 til Thisted Politi, Knud Erik Sauer for, at ændre tidspunktet for min afhøring. Vicekriminalinspektør Knud Erik Sauer kunne fortælle, at man nu havde identificeret den formodede gerningsmand til trusselsbrevet mod Tonny H. Jensen. Jeg skrev derfor den 17. maj 2003 til politimester Kåre Skjæveland for, at for bekræftet hvorvidt, at der ville blive rejst sigtelse mod vedkommende for udfærdigelse af trusselsbrevet

Statsadvokaten i Aalborg har den 23. maj 2003 meddelt ved brev, at hun har omgjort politimester Kåre Skjævelands afgørelse om at nægte mig aktindsigt i straffesagen mod Sydthy kommune. Aktindsigten fandt sted den 27. maj 2003 på Politigården i Thisted. 

Thisted Politi har ved brev den 27. maj 2003 meddelt, at man nu har identificeret vedkommende person, som ved skriftlig henvendelse til Tonny Hummelshøj Jensen havde truet denne på livet m.v. Det drejede som om en psykisk syg person fra Hurup.

Se kamerarapporten og afhøringsrapporterne fra it-koordinator Arne Mikkelsen og kommunaldirektør Poul Erik Bach. De øvrige afhøringsrapporter fra tillidsrepræsentant Lillian Glibstrup, rengøringsassitent Birgit S. Jensen, rengøringsassistent Erna Bukhave og rådhusbetjent Jens Peter Jensen vil ikke i første omgang blive offentliggjort i.h.t. aftale med Statsadvokaten i Aalborg. Det er dog muligt, at læse uddrag af rapporterne i min klage til Folketingets Ombudsmand.

Jeg har den 6. juni 2003 fremsendt en politianmeldelse til Thisted Politi vedrørende rådhusbetjent Jens Peter Jensens falske forklaring fra hans afhøring den 14. august 2002.

Jeg er fredag den 6. juni 2003 blevet færdig med min klage til Folketingets Ombudsmand  

Folketinget Ombudsmand har i brev af den 18. juni 2003 bedt mig afvente Rigsadvokatens afgørelse af min klage af den 12. maj 2003 inden, at jeg igen fremsender min reviderede klage.

Rigsadvokaten har den 10. juli 2003 meddelt, at Statsadvokatens afgørelse ikke kan påklages til Rigsadvokaten. Statsadvokaten har beklaget, at jeg har fået urigtig vejledning om klageadgangen.

Statsadvokaten har den 28. juli 2003 meddelt, at hun har tiltrådt politimester Kåre Skjævelands afgørelse af den 4. juli 2003 om ikke at indlede efterforskning i min anmeldelse af rådhusbetjent Jens Peter Jensen for falsk forklaring til afhøringsrapporten af den 14. august 2002

Jeg har den 29. juli 2003 bedt politimester Kåre Skjæveland om aktindsigt i kommunaldirektør Poul Erik Bachs afhøringsrapport af den 9. juli 2002 vedrørende min politianmeldelse af den 27. juni 2002 af it-koordinator Arne Mikkelsen

Den endelige klage til Folketingets Ombudsmand over Sydthy Kommune er fremsendt den 13. april 2004.

Der forventes et svar i løbet af februar måned 2005.


Læs de vigtigste dokumenter i prioriteret rækkefølge   Læs den samlede indholdsfortegnelse   

 

Startside ] Indholdsfortegnelse ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 30. januar 2005