Ole Jensens klage til borgmesteren

Startside
Sydthyskandalen
Besøgsstatistik
Seneste nyt
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Aviser og blade
TV-Midtvest
Journalisthøjskolen
Borgmesteren
Direktør Lars Sloth
Direktør Hanne Fleron
Personalemapper
Aktindsigt - alkohol
Alkohol i tal
Positiv-listen
Aktindsigt i øvrigt
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen
Revisionen
Tilsynsrådet
Statsamtet
Indenrigsministeriet
Datatilsynet
Politimesteren
Afhøringsrapporter
Statsadvokaten
Rigsadvokaten
Ombudsmanden
Retsudvalget

 

 


Borgmester Arne Hyldahl

Sydthy Kommune

Kirkevej 9

7760 Hurup Thy

RECOMMANDERET

Hurup Thy den 23 januar 2002

I forbindelse med min telefoniske henvendelse til Tilsynet for Viborg Amt, hvor jeg talte med Vibeke Nielsen, er jeg blevet henvist til i stedet at indgive min klage over Sydthy Kommunes it-koordinator Arne Mikkelsen direkte til borgmesteren for Sydthy Kommune.

Jeg har den 10. december 2001 indgivet en skriftlig klage (bilag A) vedrørende Arne Mikkelsen til Datatilsynet indeholdende tre punkter:

kameraovervågning

gennemgang af mine e-mails

brud på Sydthy Kommunens datasikkerhedsregler

med tre tilhørende bilag B, C og D. Jeg har modtaget kopi af Datatilsynets henvendelse til Sydthy Kommune af den 4. januar 2002 (bilag E).

Jeg ønsker samtlige punkter i denne henvendelse politisk behandlet også de tre, som i forvejen behandles af Datatilsynet.

Kopi af dette brev er tilsendt kommunalbestyrelsesmedlem Jens Chr. Vangsgaard tillige med bilag A-X. Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Chr. Vangsgaard har tidligere modtaget følgebrev af den 11. december 2001 med bilag.

Klage over Sydthy Kommunes it-koordinator Arne Mikkelsen

Jeg var deltager i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af Sydthy Kommunes nye it-koordinator i 1999, som foruden jeg selv bestod af kommunaldirektør Poul Erik Bach og Sydthy Kommunes daværende it-koordinator Kim Grandelag.

Idet jeg har anbefalet Arne Mikkelsen som første valg til den nye stilling som Sydthy Kommunes nye it-koordinator, føler jeg mig også ansvarlig overfor at påpege de uregelmæssigheder, som jeg siden hen har bemærket.

Jeg har delt min klage op i 9 underafsnit:

Bemærkninger omkring Arne Mikkelsen

Arne Mikkelsens problemer med den nye platform

Jonnie Madsen

Ole Jensen

Arne Mikkelsens chikane af Ole Jensen

Ole Jensens loyalitet

 

side 1 af 17

Konklusion

Spørgsmål i forbindelse med min klage som jeg ønsker besvaret

Vedlagte bilag

Arne Mikkelsens køb på Sydthy Kommunes konto nr 4045 ved Merkantildata

Første gang jeg bemærkede noget usædvanligt i forbindelse med Arne Mikkelsen var, da Arne Mikkelsen den 30. september 1999 smed en 3. rykker fra Merkantildata (Eterra, bilag F) over på mit skrivebord. Arne Mikkelsen bad mig undersøge årsagen til de åbne, og ikke betalte poster.

Jeg tog telefonisk kontakt til Merkantildatas bogholderi, hvor jeg talte med Lars Sørensen. Han kunne fortælle, at faktura nr. 683332 af den 30. juni 1999 var udstedt til Arne Mikkelsen, Griegsvej 18, 7500 Holstebro (bilag G). Jeg udbad mig efterfølgende en kopi af fakturaen, som dækkede Arne Mikkelsens private indkøb af 100 styk cd-rom-medier. Jeg fortalte Arne Mikkelsen, at faktura nr. 683332 omhandlede Arne Mikkelsens private køb på Sydthy Kommunes konto nr. 4045 ved Merkantildata. På den ikke rettidig betalte faktura var der påløbet renter, som var samlet på en månedlig rentenota.

Indhentning af tilbud på ny edb-kabling

I forbindelse med modtagelsen af tilbud primo 2001 på ny edb-kabling og diverse edb-styr var Jimmy Rasmussen og Torben Nielsen fra ABB Electrics i Fredericia på besøg ved Sydthy Kommune for at besigtige lokalerne for at kunne afgive et tilbud.

Jeg overhørte efter modtagelsen af tilbudene på edb-kabling en samtale mellem Arne Mikkelsen og Jimmy Rasmussen, hvor Arne Mikkelsen udbad sig fremsendelse af et nyt tilbud med nye priser. Arne Mikkelsen fortalte hvilke produkter, og hvor meget de skulle ned i pris for, at ABB kunne få ordren.

Efterfølgende drøftede jeg sagen med nogle erfarne medarbejdere ved Sydthy Kommune, min tillidskvinde Lillian Glibstrup og Ole Eriksen fra HK ved vores møde omtalt på side 13.

Den generelle holdning var, at det var i strid med udbudsreglerne, hvis det var foregået som refereret.

Er borgmesteren, kommunaldirektør Poul Erik Bach og resten af kommunalbestyrelsen bekendt med, at Arne Mikkelsen før sin ansættelse i Sydthy Kommune var ansat ved ABB Electrics A/S i Fredericia som projektkoordinator ved den samme afdeling som Arne Mikkelsen har udset til at være leverandør til Sydthy Kommune (bilag H). Jimmy Rasmussen var samtidig ansat i Arne Mikkelsens afdeling.

Åben dør ind til serverrummet

I forbindelse med installation af nyt udstyr i serverrummet i marts/april 2001 i en periode på cirka en måned, var døren i ind serverrummet ikke låst, i perioder var døren tilmed åben. I Rådhusets åbningstid var der uhindret adgang til serverrummet. Nøglen til dataskabet, hvor 

Side 2 af 17

alle backupbånd og til dels dokumentation for systemerne opbevares, ligger ovenpå en af HP-tapestreamerne lige indenfor døren til serverrummet. Det var derfor meget let for en ondsindet person at stjæle eller ødelægge, hvad der måtte befinde sig i dataskabet samt i selve serverrummet.

Den åbne dør ind til serverrummet er efter min vurdering en meget alvorlig overtrædelse af de datasikkerhedsregler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

For at forebygge tilsvarende tilfælde kan man opbevare nøglen til dataskabet i pengeskabet på Borgmesterkontoret, hvor A-nøglen til serverrummet i forvejen befinder sig.

I dette tilfælde ville placeringen et eller flere web-overvågningskameraer i- og udenfor serverrummet ligeledes være en god ide, forudsat at de gældende regler omkring kameraovervågning overholdes.

Sydthy Kommunes brugte edb-udstyr.

Jeg fik i sommeren 2001 af Arne Mikkelsen til opgave at lave en liste over brugbart edb-udstyr, som var taget ud af drift på Rådhuset. Jeg skulle samtidig lave en prisvurdering af udstyret. Udstyret blev opbevaret i lokalerne over ØK. Ved gennemgangen manglede jeg 6 styk SCSI-harddiske, som var demonteret fra de to gamle Compaq Proliant 5000 servere i forbindelse med opgradering med større harddiske. Udstyret skulle senere tilbydes til personalet ved auktion. Denne auktion er mig bekendt endnu ikke gennemført.

Det lykkedes mig ikke at finde de 6 styk SCSI-harddiske nogen steder på Rådhuset.

Jeg efterlyste derfor harddiskene ved en e-mail til Arne Mikkelsen, men jeg fik aldrig svar på min e-mail.

Jeg har tidligere overhørt en samtale mellem Arne Mikkelsen og Jonnie Madsen, hvor Jonnie Madsen fortalte, at de 6 styk SCSI-harddiske kunne han godt bruge i sine privat computere.

Mit notat af den 20. august 2001 (bilag B)

Da jeg forelagde mit notat af den 20. august 2001 (bilag B) overfor kommunaldirektør Poul Erik Bach fik jeg en modtagelse, som i den grad undrede mig.

Jeg blev mistænkt for udelukkende at ville skade Arne Mikkelsen. Jeg forklarede, at jeg blot gjorde min pligt, som i tilfældet med notatet vedrørende Jonnie Madsen (bilag K). Jeg afleverede et notat om nogle uregelmæssigheder, som jeg mente var begået af Arne Mikkelsen. Der var to vidner, der overvågede min nedtagning af overvågningskameraet.

Jeg havde efter frakobling af web-kameraet spurgt Arne Mikkelsen, om han havde opstillet web-kameraet på it-kontoret. Han bekræftede, at det var ham, som havde opstillet kameraet. Han bekræftede det ligeledes overfor min tillidskvinde Lillian Glibstrup, som havde taget kontakt til HK for at udbede sig yderligere materiale vedrørende kameraovervågning.

Side 3 af 17

Favorisering af leverandør?

I forbindelse med tilbudsgivning på det nye udstyr til skolernes administration blev Merkantildata, NordVestData og Struer Data indbudt. Der blev sendt et sæt specifikationer til de mulige leverandører. Af det fremgik det, at bundkortet skulle være monteret med en Intel 820 controller-chip. Af de indkomne tilbud blev tilbudet fra NordVestData straks forkastet. Struer Data blev valgt til leverandør af ordren. Struer Data havde i forvejen stillet en computer til rådighed.

Efter opsætning på skolerne viste det sig, at computernes ikke fungerede optimalt. Problemet blev løst af Frank Nørgaard og jeg. Se side 10 under afsnittet ” Arne Mikkelsen tog æren for det arbejde, som jeg havde udført” med underafsnittet ”Struer Datas manglende viden”.

Der blev ikke på ny indhentet tilbud fra Merkantildata på trods af at specifikationerne var ændret. Arne Madsen valgte i stedet at lade Struer Data stå for leveringen til skolerne undervisning på trods af, at de ikke selv var i stand til at løse problemet på de 15 computere og 5 servere, som de allerede havde leveret til skolernes administration.

For høje indkøbspriser på edb-udstyr fra Struer Data?

Når jeg sammenlignede priserne fra Struer Data med dem fra en sammenlignelig leverandør

f. eks PRC-Data i Viborg er Struer Data væsentligt dyrere.

Struer Data har p.t. 7 medarbejdere inkl. direktør Preben Næsgaard. Struer Data er ikke medlem af SKI-gruppen; en sammenslutning af de største edb-leverandører på det danske marked specielt rettet mod kommunerne. SKI-medlemmerne er alle store velrenommerede firmaer, som har en størrelse og erfaring, så de kan matche enhver udfordring, som selv de største kommuner måtte med. Hvorfor Arne Mikkelsen har valgt en miniput leverandør er mig uforståeligt. Stor volumen giver normalt lavere priser. Det kan kun de største firmaer præstere.

Pris-eksempler

F.eks. kostede et Asus CD-ROM-drev ved Struer Data kr. 499 inkl. moms minus 10% = kr. 449. Når jeg købte et tilsvarende ved PRC-Data i Viborg betalte jeg kr. 404 inkl. Moms.

En HP 1200 laserprinter kostede ved Struer Data kr. 4.400 inkl. moms minus 4,5%= kr. 4.202. PRC-Data tog kr. 3.995 inkl. moms for apparatet. Alle priser er ex. levering.

Arne Mikkelsen brugte også Struer Data som sin private edb-leverandør. Det er ikke foreneligt som ansat ved Sydthy Kommune at købe ved Sydthy Kommunes leverandører. Det kunne give overvejelser i retning af, om Arne Mikkelsen får bedre priser til sig selv, fordi han også køber ind til Sydthy Kommune.

Jeg har adskillige gange påpeget overfor Arne Mikkelsen, at Struer Data var væsentlig dyrere end de leverandører, som var mere naturlige leverandører til Sydthy Komme, herunder SKI-leverandørerne, som før Arne Mikkelsens ansættelse var hovedleverandører.

Side 4 af 17

Jeg har ikke på noget tidspunkt set nogen grund til at skifte edb-leverandør. Tilmed ikke når der ikke er penge at spare for Sydthy Kommune. Jeg har ikke oplevet, at Struer Data på noget tidspunkt har været billigere.

Jeg mener ikke, at Arne Mikkelsen har levet op til sin pligt til, at købe ind på de for Sydthy Kommunes bedste betingelser.

Ødelagt forhold til leverandør?

Merkantildata (nu Eterra) blev indkaldt til et møde i forbindelse med deres tilbud på nye computere til skolerne. Det primære formål med mødet var ikke at få en dialog i gang med leverandøren, men udelukkede for Arne Mikkelsen at genere dem. For Merkantildata var mødt Birgitte Dueholm samt en ny sælger, som kun havde været ansat i 14 dage. Mødet havde været i gang i en time, da jeg ankom som aftalt til den sidste del af mødet. I en halv time brokkede Arne Mikkelsen over alt. Det var bl.a. for dårligt, at det ikke var muligt en følge en vares vej til kunden via Internettet. Det var tilsyneladende meget vigtigt for Arne Mikkelsen, i det han brugte det meste af mødet til at gøre opmærksom på det. Til sammenligning kan Struer Data ikke tilbyde dette, men det betød intet i den sammenhæng.

Efterfølgende blev den nye sælger kritiseret for at komme uforberedt til mødet. Han kunne ikke svare på stedet på Arne Mikkelsens spørgsmål, men han tilbød at vende tilbage med et svar. Det var ikke godt nok.

Jeg fortalte for min del, at jeg ikke havde oplevet problemet med Merkantildatas leverancer, så jeg kunne ikke umiddelbart se behovet for at følge varens vej til Sydthy Kommune.

Det har tilsyneladende aldrig været meningen, at Merkantildata skulle komme i tragtning til orden. Arne Mikkelsen havde tilsyneladende på forhånd bestemt at Struer Data skulle have ordren uden, at de efter min mening, havde gjort sig fortjent til det.

Struer Data manglede viden om de produkter, som de solgte. Frank Nørgaard og jeg måtte selv løse problemet med antivirus og Intels syge chipsæt. Se side 10 i dette brev under afsnittet ”Struer Datas manglende viden” med underafsnittet ”Struer Datas manglende viden”.

Arne Mikkelsens kommunekæreste.

Efter julefrokosten på Rådhuset den 8. december 2001, hvor Arne Mikkelsen var sammen med Charlotte Rong Piil, og til hun afsluttede sit vikariat cirka et halvt år senere bar Arne Mikkelsens arbejdsindsats efterfølgende præg af, at arbejdet på Rådhuset i perioder kom i anden række.

Jeg har ofte oplevet, at Arne Mikkelsen ikke var mødt på arbejde, når jeg kom kl. 8:00. Når jeg åbnede min e-mail kunne jeg så læse, at Arne Mikkelsen holdt fri, kom senere på dagen eller ringede og fortalte, at han var blevet forsinket. Før julefrokosten i december 2000 mødte Arne Mikkelsen almindeligvis kl. 6:30 for at have mulighed for at vedligeholde og genstarte serverne, hvis det var nødvendigt.

Side 5 af 17

Jeg har aldrig oplevet en ansat på Rådhuset som Charlotte Rong Piil, der i den grad havde behov for hjælp ved sin arbejdsplads. I disse situationer var det altid Arne Mikkelsen, som beredvillig mødte op.

Jeg har fra kvindelige kollegaer hørt, at de ikke ønskede hjælp udført af Arne Mikkelsen på samme måde, som når det gjaldt Charlotte Rong Piil. De ville frabede sig, at han satte sig på skødet af den eller bag dem. De ville klart opfatte det som seksuel chikane, og ville indberette det, hvis det skete.

Problemer med logon ved overgang til den nye kabling på Rådhuset

I forbindelse med overgang til den nye kabling havde Jonnie fremstillet nogle diskettesæt til brug på Compaq maskinerne for, at få dem til at logge på. Det lykkedes ikke i første omgang at få dem op at køre. Det tog vel Jonnie Madsen 30 minutter at løse problemet.

Ved personalesamtalen efterfølgende fremhævede Arne, at han havde forventet, at jeg havde løst problemet. Jeg fremførte, at jeg ikke på noget tidspunkt havde været inddraget i de forberedende øvelser. Jeg kunne derfor ikke vide, hvorledes batch-filen var konstrueret. Det var ligegyldigt, mente Arne Mikkelsen. Arne Mikkelsen forventede, at jeg havde løst opgaven alligevel.

Efter installation af den nye platform var der store problemer med langsommelige computere. Det tog op til 10 minutter efter start af de ansattes computere før maskinerne var klar til brug. Problemerne var ikke løst da jeg sluttede min ansættelse den 29. august 2001, d.v.s. at de varede i mere end 4 måneder. Før overgangen til det nye system forventedes mindre problemer i 14 dage herefter. Det betød, at KommuneDatas (KMD) folk primært Kim Grandelag og Christian Vils brugte megen tid på Rådhuset for løbende at tilrette systemerne.

Arne Mikkelsens manglende tilstedeværelse betød også, at det gik ud over min arbejdssituation, som jo ikke blev lettere af, at jeg også til dels skulle passe Arne Mikkelsens funktioner. Det var bl.a. baggrunden for, at jeg ønskede en revideret arbejdsbeskrivelse, som jeg blev nægtet.

Fejlbehæftet backup

I Arne Mikkelsens ferie primo august 2001 sendte jeg tre e-mails til kommunaldirektør Poul Erik Bach med besked om, at der tre gange i løbet af Arne Mikkelsens ferie havde backupen fuldstændig fejlet. Den var gået i stå undervejs i forløbet.

Ved den sidste mislykkede backup blev Christian Vils fra KMD kontaktet. Christian Vils fik til opgave af få systemet til at fungere.

Ved gennemsyn af loggen kunne jeg se, at der havde været tilsvarende problemer med backupen i de to foregående måneder. Arne Mikkelsen var taget på ferien med viden om, at backupen ikke fungerede tilfredsstillende og uden at orientere mig, som skulle skifte de daglige backup-bånd.

Side 6 af 17

Jonnie Madsen slettede efterfølgende loggen, så det ikke kunne konstateres i hvor lang tid, at der havde været problemer med backup af data.

Ansættelse af ekstra medarbejder til it-kontoret

I forbindelse med ansættelse af en ekstra medarbejder på it-kontoret fra den 1. august 2000 mente Arne Mikkelsen, at han som den eneste skulle ansætte den nye medarbejder. Jeg forklarede Arne Mikkelsen, at jeg ikke havde oplevet, at en person alene besluttede, hvem der skulle ansættes i Sydthy Kommune. Det skete i et ansættelsesudvalg. Arne Mikkelsen fastholdte, at han alene skulle bestemme, hvem der skulle ansættes i den nye stilling på it-kontoret. Jeg talte herefter med skoledirektør Erik Odgaard. Få dage før at der skulle foregå ansættelses-samtaler, blev jeg af Arne Mikkelsen udstyret med de indkomne ansøgninger. Jeg blev bedt om at udpege 6 personer, som skulle udtages til samtale. Ansøgerne skulle herefter prioriteres og valget skulle begrundes.

Jonnie Madsens private arbejde for Arne Mikkelsen

Jonnie Madsen havde ikke været ansat 14 dage ved Sydthy Kommune, før han var i gang med at lægge havefliser for Arne Mikkelsen. Det næste private projekt for Arne Mikkelsen var lægning af et Pergo gulv.

Jonnie Madsens lønforhøjelse

Jeg har svært at se, at Jonnie Madsen kan have gjort sig fortjent til lønforhøjelse for sit arbejde ved Sydthy Kommune. Jonnie Madsen har begået alt for mange fejl til, at det kan retfærdiggøre til lønforhøjelse. Jeg kan samtidig konstatere, at Jonnie Madsen på trods af dette af Arne Mikkelsen bliver meget rosende omtalt samt indstillet til lønforhøjelse (bilag T). Jeg kan kun omfatte det som urimelig forskelsbehandling.

Eksempler på fejl begået af Jonnie Madsen

Forsøg på salg af HP tapestreamer med tilbehør til Vesterled Plejehjem

Jonnie Madsen havde tilbudt en HP tapestreamer med tilbehør til Vesterled Plejehjem, som han mente, at han havde fået foræret af en skolelærer på Hurup Skole. Det er udstyr som jeg tidligere havde købt til brug for Hurup Skoles administration og undervisning. I en samtale på it-kontoret havde Arne Mikkelsen og Jonnie Madsen diskuteret et problem med at få tape-streameren til at fungere i Jonnie Madsen private computer. Jeg havde inden da ved e-mail orienteret Jonnie Madsen om, at han burde stille udstyret på vores overskudslager ovenpå ØK. Jeg mindede Jonnie Madsen om, at en skolelærer ikke kan forære udstyr væk til en indkøbspris af tæt på kr. 5.000 ex. moms (bilag L). Jeg bad ham have sagen med Svend Aage Hauerslev i tankerne ingen at gik videre. På trods af mit råd valgte han, at tilbyde udstyret til Vesterled Plejehjem til en pris á kr. 650. (Bilag R).

Side 7 af 17

Jeg gik en måned med min viden inden jeg udfærdige et notat til kommunaldirektør Poul Erik Bach. Jeg udbad mig primo august 2001 et møde med kommunaldirektør Poul Erik Bach og min tillidskvinde, hvor jeg forelagde mit notat.

Kommunaldirektør Poul Erik Bach indkaldte herefter Jonnie Madsen, som i henhold til mit notat bekræftede alle punkter blot med den undtagelse, at Arne Mikkelsen havde givet ham lov til at beholde udstyret.

Efter mødet med Jonnie Madsen blev tillidskvinde Lillian Glibstrup kaldt ind på kommunaldirektør Poul Erik Bachs kontor, hvor han roste mig for at jeg havde gået først til ham med min viden. Kommunaldirektør Poul Erik Bachs udtrykte stor tilfredshed med min handlemåde, som var foregået fuldstændig efter reglerne.

Efter at Jonnie Madsen havde været til samtale med kommunaldirektør Poul Erik Bach ringede han til mig på fra kommunes mobiltelefon. Jonnie Madsen brokkede sig over, at jeg havde fremsendt et notat til kommunaldirektør Poul Erik Bach. Jeg forklarede ham, at jeg havde advaret ham i en e-mail mod at tage kommunens udstyr med hjem. Ved efterfølgende at tilbyde Vesterled Plejehjem, at det kunne købe udstyret, som Sydthy Kommune i forvejen ejede gjorde Jonnie Madsen sig til tyv. Jeg forklarede Jonnie Madsen, at det var min pligt at indberette sådanne uregelmæssigheder til kommunaldirektør Poul Erik Bach. Jonnie Madsen fortalte, at det eneste som reddede ham fra en fyreseddel var, at Arne Mikkelsen havde givet ham lov til at tage udstyret med hjem.

220-volts edb-stikdåser

Jonnie Madsen har tilsyneladende ikke før set et 220 volts edb-stik. Resultatet er, at han på skolerne med vold hamrede almindelige runde stik ned i de skråstillede edb-stikdåser, som herved blev ødelagt. Der var indkøbt 5 styk edb-stikdåse til hver skole. De repræsenterede en værdi på kr. 370 ex. moms per styk.

Manglende registrering af Inoculate antivirus

Ved installation af antivirus på skolernes undervisningsmaskiner blev Inoculate ikke registreret inden 30 dage efter ibrugtagning af programmet. Programmet fungerede derfor ikke efter udløb af de 30 dages prøvetid. Det betød at alle exe-filer blev inficeret eller slettet grundet virus. Installationerne på Koldby- og Ydby skoler fungerede derfor ikke.

Det betød ligeledes, at mine installationer på skolernes bibliotek skulle geninstalleres.

På et skoleledermøde inden påske 2001 blev det pålagt Jonnie Madsen og Mogens Pedersen at lægge alt andet til side og bruge en uge på at få Koldby Skoles undervisningsudstyr til at virke. Samtidig tog man et nyt image-værktøj i brug. Det betød, at mine skolebiblioteksinstallationer atter en gang blev ødelagt.

Installation af lyslederkabel på Vestervig Skole

Under installation af et lysleder-patchkabel på Vestervig Skole skete der brud på dette. Pris kr. 2.000. Kablet var slet ikke beregnet som installationskabel. Hertil mangler der isolering af kernen. 

Side 8 af 17

Hurup Skole

I Hurup Skoles blad ”Kontakt” for november måned 2001 er at læse, at man gennem oktober måned har haft mange dage, hvor man ikke har kunne benytte edb-udstyret med netværk og internetadgang. Det har kostet ekstremt mange timer for skolens edb-kyndige lærerstab.

Jeg forespurgte efterfølgende den 20. november 2001 ved e-mail (bilag P) kommunaldirektør Poul Erik Bach hvornår jeg kunne forvente af problemerne på Hurup Skole blev løst. Jeg foreslog samtidig, at det ville være billigere for Sydthy Kommune, at tilbyde Kim Grandelag ansættelse i Sydthy Kommune til det dobbelte af hans tidligere løn. Jeg har indtil i dag ikke modtaget noget svar på min henvendelse.

Ingen af ovenstående fejl har haft nogen konsekvenser for Jonnie på trods af, de hver i sær må betegnes som alvorlige fejl.

Når jeg sammenligner med de mange store og bekostelige fejl, som Jonnie Madsen er skyld i, kan jeg kun atter en gang undre mig over, at Arne Mikkelsen ikke på noget tidspunkt har udtalt kritik af Jonnie Madsens måde at løse opgaverne på. Jeg har ikke i min tid opnået at være et punkt på et skoleledermøde eller være skyld i tilsvarende dårlig omtale i en skoleblad (bilag S).

Efter min opfattelse har Arne Mikkelsen udøvet positiv særbehandling med hensyn til Jonnie Madsen.

Arbejdsbeskrivelse

I forbindelse med oplæg til den seneste lønforhandling bad jeg Arne Mikkelsen om en opdateret arbejdsbeskrivelse under henvisning til, at jeg havde fået flere opgaver at løse på Rådhuset. Jeg fik at vide, at det kunne jeg ikke få.

Lønforhandling

Ved den seneste lønforhandling blev jeg ikke indstillet til nogen stigning. Jeg fik at vide, at jeg primært skulle koncentrere mig om de eksterne institutioner, og kun når min prioritering tillod det, skulle jeg bruge arbejdstid på Rådhuset.

Med hensyn til den nye planform skulle jeg kun have kendskab til 3% af mulighederne. Arne Mikkelsen selv skulle have kendskab til 20% og leverandørerne 100%. Det betød, at jeg ikke havde mulighed for at dygtiggøre mig på trods af, at jeg netop havde efterlyst et større kendskab til de programmer, som blev brugt på Rådhusets serverplatform.

Jeg gjorde opmærksom på, at jeg i mit daglige arbejde følte mig tilsidesat, og at jeg blev behandlet anderledes i forhold til Jonnie Madsen. Jeg havde et mindre råderum i forhold til Jonnie Madsen. Jeg blev irettesat for stort set alt, hvad jeg foretog mig, og har ikke oplevet på noget tidspunkt at få at vide, at jeg har udført en opgave på tilfredsstillende vis.

Side 9 af 17

Jeg kunne godt bruges, når der skal arbejdes over, eller når leverandørerne, primært Kim Grandelag fra KMD, ønskede at vedligeholde serverne i weekenden. Dette overarbejde er altid blevet annonceret i sidste øjeblik på trods af, at Arne Mikkelsen ofte i lang tid forinden havde haft viden om Kim Grandelags ønske om, at få adgang til serverne.

Arne Mikkelsens tildeling af opgaver på Rådhuset

Arne Mikkelsen måde at tildele opgaver virker på mig meget besynderlig. Arne Mikkelsen var ikke indstillet på at give en deadline på, hvornår en opgave skulle være løst. (bilag I, første afsnit side 2) Det kræver kun en e-mail på mindre end 10 ord. Der kunne f.eks. stå

”Opgaven ønskes løst senest den 30. april 2001 kl. 15:00”.

Det krævede altså mindre end et minuts indsats fra Arne Mikkelsens side for at påføre en deadline for løsning af de tildelte opgaver. Det må selv en travl chef kunne overkomme. Hvis man altså i virkeligheden var interesseret i at få opgaven løst, og ikke skulle bruge det som løftestand for at få mig afskediget.

Som det fremgår af Arne Mikkelsens eget oplæg i forbindelse med vores medarbejdersamtale, skulle jeg kun, når min prioritering tillod det, løse opgaver på Rådhuset. Jeg kunne med andre ord sige fra, hvis min tid ikke tillod det. Det viste sig dog ikke i praksis at holde, idet Arne Mikkelsen ikke selv ønskede at udføre rutineopgaverne på Rådhuset.

Det fremgår af Arne Mikkelsens notat (bilag I, side 1), at Arne Mikkelsen ville indstille mig til fyring, hvis tilsvarende skete i fremtiden.

Under vores opfølgningssamtale den 4. maj måtte jeg fortælle Arne Mikkelsen, at jeg ikke som medarbejder kan afskediges uden, at jeg har i det mindste har modtaget en advarsel og slet ikke for en bagatel, som denne sag i virkeligheden var.

Arne Mikkelsen tog æren for det arbejde, som jeg havde udført.

Struer Datas manglende viden

I forbindelse med den første ordre til skolernes administration leverede Struer Data 15 computere og 5 servere. På det tidspunkt havde jeg Frank Nørgaard fra Agger i praktik. Maskinerne blev klargjort på loftet over Rådhuset af Carl Aage fra KMD, Mogens Pedersen fra Bedsted Skole, Frank Nørgaard og undertegnede.

Maskinerne blev efterfølgende opstillet på skolerne. Skolerne begyndte straks at klage over manglende ydelse. De gamle computere kørte hurtigere end de nye. Struer Data sendte et par teknikere til Koldby Skole for, at vi i fællesskab kunne se på sagen. Teknikerne fra Struer Data mente, at problemet udelukkende skyldtes brug af McAfee antivirus. Hvis vi skiftede til Norton, ville der ikke være nogen problemer. Kun det, at skolerne havde et igangværende to-årigt McAfee antivirus abonnement. Jeg sendte derfor teknikerne hjem.

Side 10 af 17

Jeg havde til brug på Egnshistorisk Arkiv bestilt en computer med et andet bundkort end de til skolerne leverede maskiner. Frank Nørgaard og jeg lavede en tilsvarende installation som på skolerne computere og afprøvede den over de næste par dage. Afprøvningen gik perfekt.

Frank Nørgaard og jeg tog ned til Struer Data. Direktør Preben Næsgaard tilbød at skaffe et nyt Intel bundkort med RD-RAM til samme pris. De kunne dog ikke leveres før om 2-3 uger. Jeg holdt fast på mit forslag, og vi blev enige om en udskiftning uden beregning af bundkortene til den type, som var monteret i den maskine, som jeg havde fået leveret til Egnshistorisk Arkiv.

Da Arne Mikkelsen kom tilbage på arbejde fortalte han, at han i samarbejde med Struer Data havde løst problemet med den langsomme drift. De var blevet enige om, at udskifte bundkortene til et med VIA-chipset. Arne Mikkelsen havde på intet tidspunkt været involveret i opgaven, men han tog æren for løsningen af opgaven, som jeg af eget initiativ havde gennemført.

Problemer med 3COM netkort

I forbindelse med at jeg havde en fridag brugte Arne Mikkelsen og senere Jonnie Madsen det meste af dagen i et forsøg på at få et 3COM netkort til at køre i Preben Pedersens Pc’er. Da jeg mødte dagen efter, lå der på mit skrivebord 4 styk 3COM netkort, som jeg af Arne Mikkelsen fik at vide ikke fungerede. Jeg blev bedt om at løse opgaven. Jeg ringede til Preben Pedersen og bad ham komme ned til min arbejdsplads. Jeg installerede først softwaren til netkortet og genstartede Pc’en. Herefter blev et tilfældigt 3COM netkortet sat i Pc’en og den blev genstartet. Ved opstart fandt Windows det nye netkort og installerede de nødvendige filer. Pc’en blev atter genstartet og Preben Pedersen loggede sig på. Opgaven blev løst på 15 minutter. Jeg hørte ikke et eneste rosende ord for at opgaven blev løst hurtigt og præcist. Jeg kunne efterfølgende ligge de resterende 3COM netkort tilbage på lager til næste opgave.

Chikane af Ole Jensen

Opsætning af terminal til undervisning mandag den 30. april 2001

I forbindelse med køb af nye terminaler skulle medarbejderne på et tre-timers kursus, som Arne Mikkelsen skulle stå for. Arne Mikkelsen bad mig om til mandag den 30. april at omstille 20 terminal og 20 skærme, bærbar computer og projektor og 5 styk 8-ports 3COM hub’er med tilhørende kabling.

Terminalerne samt 20 låneskærme skulle ankomme med bil fra Struer Data omkring kl. 10:00. Arne Mikkelsen reserverede byrådssalen fra kl. 12:00. På trods af, at jeg var på IT-kontoret på Rådhuset tog det leverandøren Struer Data 30 minutter at finde mig. Fra kl. 10:30 begyndte aflæsning af udstyret, som blev kørt med elevator fra gården og ned i kælderen. Da vi nåede frem med det første læs var byrådssalen optaget af møde. Vagn B. Andersen fra Skat brugte byrådssalen til mødelokale i mangel af andre lokaler. Udstyret blev derfor parkeret udenfor byrådssalen indtil mødet var overstået. Kl. 11:30 blev mødelokalet ledigt, og jeg kunne begynde udpakning af udstyret. Kl. 16:00 ringede jeg første gang til Arne Mikkelsens mobiltelefon. Der var telefonsvarer på, og jeg efterlod en besked om, hvor langt jeg var nået. Kl. 16:53 efterlader jeg igen en besked om, hvor langt jeg er nået samt besked om, at jeg nu 

Side 11 af 17

forlader Rådhuset. Min datter havde en syg hest stående på Sydthy Rideklub, som der var bestilt dyrlæge til kl. 17:00.

Tirsdag morgen kl. 8:00 går jeg hen til byrådssalen, hvor Arne er i fuld gang med opstille udstyr. Arne var mødt kl. 6:30. Jeg spurgte, om jeg skulle hjælpe ham, men fik at vide, at jeg i stedet skulle hjælpe Tage Andersen med et problem på sin computer. Kl. 8:40 ringede Arne Mikkelsen, og bad mig komme tilbage til byrådssalen. Kl. 9:00 blev det sidste strømstik sat i, og Arne Mikkelsen tændte for strømmen. På grund af overbelastning sprang sikringerne. Kursisterne var nu mødt. Arne Mikkelsen bad dem om at holde kaffepause til kl. 9:15. Arne Mikkelsen kontaktede Jens Peter Jensen som blev bedt om, omgående at få fat i elektrikeren fra Hurup El-Service, hvilket ikke kunne lade sig gøre. I mens rullede jeg 220-volts kablerne af kabeltromlerne for at afkøle dem. Kl. 9:15 var alt udstyret i drift og undervisningen kunne begynde.

Konklusion på Arne Mikkelsens to notater (bilag I og J)

Arne Mikkelsen afsatte helt bevidst for lidt tid til at udføre opgaven. Opgaven med opsætning af edb-terminalerne tog samlet mere end 8 timer at udføre. Arne Mikkelsen afsatte kun 3 timer på trods af mit ønske om, at få mere tid til at udføre opgaven.

Ved overdragelsen af opgaven bad jeg om, at byrådssalen blev reserveret fra kl. 10:00, men det blev afvist som unødvendigt. Beskeden var, at byrådssalen var jo ikke optaget, og det var derfor ikke nødvendigt.

Arne Mikkelsen skriver (bilag I), at klargøringen af lokalerne foregik mandag den 4. maj 2001). Det er ikke korrekt. Klargøringen foregik mandag den 30. april 2001.

Arne Mikkelsen skriver (bilag I), at jeg havde lagt en besked på hans telefonsvarer kl. 14:30. Det er ikke korrekt. Jeg lagde kl. 16:00 en besked på Arne Mikkelsens telefonsvarer om, hvor langt jeg var nået med løsning af opgaven. Denne besked bekræftede Arne Mikkelsen ved mødet den 4. maj 2001 at have modtaget, men ikke den efterfølgende kl. 16:53, hvor jeg fortæller, at jeg nu forlader Rådhuset for at tage på Rideskolen, idet min datter har en syg hest, hvortil er bestilt dyrlæge.

Det fremgår ingen steder af Arne Mikkelsens e-mail vedrørende beskrivelsen af opgaven, at den skulle være udført mandag den 30. april 2001 inden jeg gik hjem. Da jeg forlod Rådhuset mandag kl. 17:00 vurderede jeg, at jeg kunne nå at færdiggøre opstillingen tirsdag morgen inden kl. 9:00, hvor kurset skulle begynde.

Der var tale om låneskærme, som efter tre dage skulle retur. Skærme og emballage skulle derfor håndteres forsigtigt og omhyggeligt hvilket tog ekstra tid.

Torsdag den 3. maj blev udstyret pakket ned og byrådssalen ryddet. Jeg forlod Rådhuset kl. 20:15, hvor jeg har normal arbejdstid til kl. 18:00. Heller ikke denne gang blev der beordret overarbejde.

Side 12 af 17

Mine bemærkninger til Arne Mikkelsens notat vedrørende mødet den 11. juni 2001 (bilag J)

Arne Mikkelsen skriver, at jeg ikke har ændret mit grundsyn på kolleger og samarbejdspartnere. Jeg har ikke haft problemer med hverken kolleger eller samarbejdspartnere. Jeg er ikke blevet præsenteret for eksempler på ovenstående.

Ved et efterfølgende møde den 19. juni 2001 på kommunaldirektør Poul Erik Bachs kontor spurgte jeg specifikt til dette punkt, men jeg fik ikke forelagt nogle eksempler af Arne Mikkelsen. Jeg må derfor opfatte det som endnu forsøg på at miskreditere mig.

Møde med Ole Eriksen fra HK Thisted

I forbindelse med min stigende fornemmelse af, at Arne Mikkelsen ønskede mig afskediget, havde jeg flere møder med min tillidskvinde Lillian Glibstrup. Hun foreslog et møde med Ole Eriksen, HK Thisted, som blev afholdt på HK’s kontor i Hurup. Jeg fortalte om Arne Mikkelsens chikane af mig, og at min fornemmelse, at Arne Mikkelsen med opgaven med opstilling af terminalerne, burde kunne regne ud, at de ikke kunne løses inden for den tildelte tid.

Jeg mener, at Arne Mikkelsen havde planlagt, at opgaven fra starten skulle mislykkedes. Den skulle efterfølgende bruges som løftestang til at udtale kritik af mit arbejde, og i sidste ende medvirke til at få mig afskediget fra min stilling.

Møder på kommunaldirektør Poul Erik Bachs kontor

Min formodninger angående Arne Mikkelsen holdt efterfølgende stik. Arne Mikkelsen forelagde først bilag I. På mødet den 19. juni 2001 kl. 14:00, hvor emnet var ”mine samarbejdsevner og min loyalitet” blev forelagt bilag J. Mødet endte med, at jeg fik valget mellem at sige min stilling op til udgangen af november 2001 eller imødese en fyreseddel med udgangen af november 2001. Den 10. juli 2001 afleverede jeg min opsigelsen, bilag U.

Jeg modtog den 17. juli 2001 en bekræftelse af min opsigelse, bilag V.

Tikkende bombe

Jeg må have været en tikkende bombe under Arne Mikkelsens ansættelse. Jeg har løbende bemærket og opsummet Arne Mikkelsens problemer med at bevæge sig inden for de klart afstukne rammer.

Der er min vurdering, at Arne Mikkelsen derfor har set sig nødsaget til at få mig fjernet for, at han ikke selv fremover skulle blive konfronteret med for mange ubehageligheder.

I henhold til artiklen fra Børsen juli 1993 (bilag Q), som omhandler chef-chikane, kan jeg i Arne Mikkelsen genkende flere af typerne. Arne Mikkelsen kommer nok nærmest den ”uangribelige manipulator” ,”fejlsøgeren” og ”løgneren og forvanskeren”.

Side 13 af 17

Udfærdigelsen af protokollatet af den 29. august 2001 (bilag M)

Arne Mikkelsen overskred alle rimelige grænser på it-kontoret efter, at jeg den 21. august 2001 havde forelagt bilag B, som omhandler Arne Mikkelsens opsætning af overvågnings kamera og manglende aflåsning af serverrummet i en måned.

Jeg forlod min arbejdsplads kl. 15:00 efter aftale med Arne Mikkelsen. Næste dag kl. 8:00 sygemeldte jeg mig ved telefonopringning til Arne Mikkelsen. Jeg tog herefter kontakt med min læge Kurt Høegh. Jeg spurgte, om jeg med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø på it-kontoret kunne få en sygemelding, som dækkede til udgangen af november 2001, hvis jeg havde behov for det.

Det burde være muligt fortalte læge Kurt Høegh. Jeg skulle aftale en tid for en konsultation, hvis jeg ønskede, at gå videre med sagen.

Jeg kontaktede herefter HK Thisted, og fortalte om min situation. Man ville sætte Ole Eriksen ind i sagen.

På mødet på kommunaldirektør Poul Erik Bachs kontor den 29. august 2001 forelagde Ole Eriksen bilag B og D. Ole Eriksen påtalte kritisk opsætning af web-overvågningskameraet og gennemgangen af mine e-mails samt indskrænkninger i min bevægelsesfrihed.

Ole Eriksen mente, at jeg skulle have en ny arbejdsbeskrivelse, idet jeg ikke længere skulle besøge de eksterne institutioner. Min ansættelsessituation var markant ændret. Det var ikke kommunaldirektør Poul Erik Bach opfattelsen. Det var ikke nødvendigt. Ole Eriksen foreslog herefter en fritstilling af Ole Jensen til udgangen af november 2001. Det var der absolut ikke enighed om. Kommunaldirektør Poul Erik Bach og Ole Eriksen forlod lokalet for i fællesskab at finde en løsning. Ole Eriksen kom tilbage. Kommunaldirektør Poul Erik Bach kunne kun gå med til en fritstilling indtil den 15. oktober 2001. Hvis det ikke kunne gøres bedes ville jeg foretrække at sygemelde mig med henvisning til det psykiske arbejdsmiljø på it-kontoret. Efter en ny samtale med kommunaldirektør Poul Erik Bach, ville han strække sig til udgangen af oktober 2001. Jeg fastholdt at jeg foretrak at lade mig sygemelde, men Ole Eriksen mente, at det var bedre for mig, at tage imod tilbuddet om fritstilling. Resultatet blev protokollatet bilag M.

I forbindelse med udfærdigelsen af protokollatet af den 29. august 2001 fortalte kommunaldirektør Poul Erik Bach, at jeg ikke måtte drøfte indholdet af dette end ikke med min kone. Den eneste jeg måtte nævne det for var mig læge, som havde tavshedspligt. Jeg ville kunne retsforfølges, hvis der skete brud på protokollatet.

Jeg har drøftet indholdet af protokollatet med Indenrigsministeriet. Jeg er blevet misinformeret af kommunaldirektør Poul Erik Bach. Jeg kan ikke retsforfølges for at gøre opmærksom på ulovligheder, uanset hvad teksten i protokollatet end måtte være. Jeg er kun underlagt den samme tavshedspligt, som alle andre nuværende eller tidligere medarbejdere i Sydthy Kommune.

Jeg er efterfølgende telefonisk blevet kontaktet af Ole Eriksen fra HK Thisted på vegne af kommunaldirektør Poul Erik Bach. Efter hans udsagn har jeg brudt protokollatet. Jeg blev  

Side 14 af 17

orienteret om, at jeg risikerede at blive retsforfulgt for brud på protokollatet. I det tilfælde ville HK ikke hjælpe mig.

Ole Jensens loyalitet overfor Sydthy Kommune

Da jeg for første gang den 30. september 1999 bemærkede Arne Mikkelsens køb på Sydthy Kommunes konto ved Merkantilkonto vidste jeg udmærket godt, at det kunne ende med, at jeg kunne blive hængt ud for manglende loyalitet overfor min chef, hvis jeg gik videre med min viden til kommunaldirektør Poul Erik Bach.

Min loyalitet har været 100% overfor Sydthy Kommune, men jeg har svært ved at retfærdiggøre, at det betragtes som manglende loyalitet fra min side, at jeg, som jeg pligt til, forholder mig kritisk til de uregelmæssigheder, som Arne Mikkelsen har foretaget, og at jeg efterfølgende har diskuteret dette med min tillidsmand og andre ansatte med stor erfaring i Sydthy Kommune.

Som medarbejder er det den letteste løsning, at vælge at vende det blinde øje til, når chefen begår uregelmæssigheder, for selv af undgå ubehageligheder.

På den måde godtager man, at der tilsyneladende er elastik i begrebet ”ærlighed”. For mig at se, er det ikke svært at bevæge sig på den rigtige side. Hvis Arne Mikkelsen har været i tvivl, kunne han jo spørge mere erfarne kolleger, hvorledes en sag skulle håndteres.

Kommunaldirektør Poul Erik Bach har valgt at straffe mig som budbringer for at bringe ubehagelig oplysninger for dagen, frem for at afskedige årsagen til dem.

Konklusion

Arne Mikkelsens adfærd

Det virker som om Arne Mikkelsen ikke selv er i stand til at vurdere konsekvenserne af egne handlinger. De naturlige ”stopklodser” har ikke virket i dette tilfælde.

Arne Mikkelsen har overskredet alle rimelige grænser uden, at det i øvrigt har fået nogen konsekvenser for hans ansættelsesforhold ved Sydthy Kommune.

Hvorvidt kommunaldirektør Poul Erik Bach har opført sig kritisabelt, ved at tage it-koordinator Arne Mikkelsens parti, må det være op til kommunalbestyrelsen at afgøre.

Pressen

Det er vel kun et spørgsmål om tid, før denne sag bliver omtalt i fag- og dagspressen. Det kan formentlig kun betyde forstærkede problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Sydthy Kommune.

Side 15 af 17

Spørgsmål som jeg ønsker besvaret i forbindelse med min klage over Arne Mikkelsen:

1.             Er der sket politianmeldelse af Arne Mikkelsen for opsætning af overvågningskamera og gennemgang af mine e-mails?

2.             Hvis der kan svares benægtende på spørgsmål 1, bedes det oplyst, hvorfor der ikke er foretaget politianmeldelse af Arne Mikkelsen?

3.             Har kommunaldirektør Poul Erik Bach orienteret borgmesteren eller kommunalbestyrelsen om det åbne serverrum og de mulige konsekvenser af dette?

4.             Hvis der kan svares benægtende på spørgsmål 3, bedes det oplyst, hvorfor der ikke er sket en orientering af borgmesteren eller kommunalbestyrelsen?

5.             Har kommunaldirektør Poul Erik Bach orienteret borgmesteren eller kommunalbestyrelsen om indholdet af brevet fra Datatilsynet af den 4. januar 2002?

6.             Hvis der kan svares benægtende på spørgsmål 5, bedes det oplyst, hvorfor der ikke er sket en orientering af borgmesteren eller kommunalbestyrelsen?

7.             Betragtes det som acceptabel kommunal adfærd at Arne Mikkelsen har købt edb-styr på Sydthy Kommunes konto nr. 4045 ved Merkantildata?

8.             Hvis der kan svares benægtende på spørgsmål 7, bedes det oplyst, om det vil medføre konsekvenser for Arne Mikkelsens ansættelsesfold?

9.             Vil der blive udtalt kritik af Arne Mikkelsen adfærd, hvis det viser sig, at Arne Mikkelsen har undladt at orientere kommunaldirektør Poul Erik Bach, borgmesteren eller byrådsmedlemmerne om den rette sammenhæng i sin tidligere ansættelse ved ABB i Fredericia?

10.         Hvis der kan svares bekræftende på spørgsmål 9, bedes det oplyst hvilke konsekvenser, det vil medføre for Arne Mikkelsen?

11.         Har det medført konsekvenser Jonnie Madsen, at han har haft til hensigt at sælge edb-udstyr tilbage til Sydthy Kommune, som i forvejen tilhører Sydthy Kommune?

12.         Hvis der kan besvares benægtende på spørgsmål 11, bedes det venligst oplyst hvorfor det ikke har medført konsekvenser for Jonnie Madsen?

13.         Hvis der kan besvares bekræftende på spørgsmål 12, bedes det oplyst hvilke konsekvenser det har medført for Jonnie Madsen?

14.         Vil det medføre konsekvenser for Jonnie Madsen ansættelsesforhold, at han i mange dokumenterede tilfælde ikke har været i stand til at løse sine opgaver.

15.         Hvis der kan besvares bekræftende på spørgsmål 14, bedes det oplyst hvilke konsekvenser, det vil medføre for Jonnie Madsen.

16.         Det bedes oplyst, om Ole Engelbrecht Jensen fik valget mellem at opsige sin stilling eller modtage en fyreseddel på grund af sine kritiske notater omhandlende it-koordinator Arne Mikkelsen.

17.         Hvis der kan besvares benægtende på spørgsmål 16, bedes det oplyst hvad årsagen til den ønskede fratræden / afskedigelse ellers har været?

18.         Betragtes det som illoyal optræden, hvis man i Sydthy Kommunes kantine med sine kollegaer drøfter dokumenterede uregelmæssigheder, som er foretaget af sine overordnede

Side 16 af 17

Følgende bilag er vedlagt til belysning af sagen:

 

A.)                   Ole E. Jensens brev af den 10. december 2001 til Datatilsynet.

B.)                   Ole E. Jensens notat af den vedr. Arne Mikkelsens opsætning af overvågningskamera og manglende aflåsning af serverrummet i en måned.

C.)                   Poul Erik Bachs notat vedrørende mødet den 21. august 2001

D.)                   Ole Jensen notat af den 27. august 2001 vedr. Arne Mikkelsens optræden på it-kontoret den 21. august 2001.

E.)                    Arne Mikkelsens

F.)                    Tredje rykker fra Merkantildata (Eterra) af den 22. september 1999.

G.)                   Faktura nr. 683332 af den 30. juni 1999 fra Merkantildata på kr. 937,46 udstedt til Arne Mikkelsen.

H.)                   Arne Mikkelsens Curriculum Vitae fremsendt i forbindelse med ansøgning af job som it-koordinator.

I.)                      Arne Mikkelsens notat af den 4. maj 2001 vedrørende Ole E. Jensen.

J.)                     Arne Mikkelsens notat af den 11. juni 2001 vedrørende Ole E. Jensen.

K.)                  Notat vedrørende Jonnie Madsens forsøg på at sælge HP tape-streamer og tilbehør.

L.)                    Faktura nr. 575133 af den 30. september 1998 på kr. 11.049,90 og faktura nr. 586267 af den 30. oktober 1998 på kr. 432,00 leveret til Hurup Skole.

M.)                 Protokollat af den 29. august 2001

N.)                  Ole E. Jensens e-mail til Ole Eriksen, HK vedrørende muligt overtrædelse af protokollatet af den 29. august 2001.

O.)                  Ole Eriksens svar på min e-mail af den 26. september 2001

P.)                    Ole E. Jensens e-mail af den 20. november 2001 til kommunaldirektør Poul Erik Bach.

Q.)                  Artikel fra Børsen juli 1993 vedrørende chef-chikane

R.)                   Jonnie Madsen e-mail med tilbud på tape-streamer til Vesterled Plejehjem.

S.)                    Hurup Skoles blad fra november 2001 med orientering til forældre indeholdende artiklen ”EDB”.

T.)                    Arne Mikkelsen- og Jonnie Madsens lønaftaleskemaer.

U.)                   Min opsigelse af den 10. jul 2001

V.)                   Kommunaldirektør Poul Erik Bachs brev af den 17. jul 2001 med bekræftelse af min opsigelse.

W.)                 Følgebrev af den 22. januar 2002 fra Datatilsynet med kopi af Sydthy Kommunes svar af den 14. januar 2002.

X.)                   Ole Jensens svarbrev af de 23. januar 2002 til Datatilsynet.

Y.)                   Følgebrev af den 11. december 2001 til kommunalbestyrelsesmedlem Jens Chr. Vangsgaard.

Z.)                    Følgebrev af den 23. december 2001 til kommunalbestyrelsesmedlem Jens Chr. Vangsgaard.

Med venlig hilsen

Ole Jensen

Side 17 af 17  


 

Startside ] Op ] 25 skuds Corsica batteri ] JyllandsPosten 3. juli 2002 ] Kommunalbladet nr. 10/2002 ] Thylands Avis 9. april 2003 ] Forslag til læserbrev ] Thylands Avis 7. august 2002 ] Holdt de hvad de lovede? ] Pressemeddelelse 19. november 2002 ] Artikler fra Thisted Dagblad ] Thisted Dagblad 14. marts 2002 ] Peter Hyldahl ] Arne Hyldahs brev 12 feb 2002 ] Telefax af 2. august 2002 aktindsigt ] E-mail af 2. august 2002 aktindsigt ] TV-journalist Mogens Rubinstein ] E-mail fra Roger Buch ] Straffelovens kapitel 17 ] Straffelovens kapitel 27 ] Politianmeldelse Jens Peter Jensen ] Borgmester Hyldahl politianmeldt ] Offentlighedsloven ] Politimesterens svar 29. juli 2002 ] Politimesterens brev 27. marts 2002 ] Politimesterens brev 30. juni 2004 ] Boston 11. august 2002 ] Kamerarapport 26. marts 2002 ] Ole Jensens stillingsbeskrivelse ] Anmodninger om aktindsigt ] Aktindsigt i personalemappe ] Arne Mikkelsens jobansøgning ]

læs om de nyeste udviklinger i it-skandalen fra Sydthy kommune på www.sydthyskandalen.dk

Copyright © 2000 it-konsulenten
Senest opdateret: 10. november 2004